Aktualności
polozenie 10jpg

                       

              Przedstawiamy regulacje zawarte w opracowanym przez Gminę Studzienice planie                             miejscowym dla terenu  Ośrodka "Uroczysko" w Sominach

                  Dla zachowania ładu przestrzennego dopuszcza się:    

    1. Rozbudowę istniejących budynków w celu dostosowania do funkcji mieszkalnych z uwzględnieniem istniejącej zieleni i infrastruktury technicznej ośrodka.
        Infrastruktura techniczna ośrodka jest współwłasnością właścicieli działek.
        Składają się na nią:instalacja wodna,instalacja kanalizacyjna, instalacja elektryczna, ogrodzenie terenu, utwardzone ciągi pieszo-jezdne, parkingi,
        plaża z pomostem, domkiem ratownika i magazynkiem.
    2. Przebudowę i nadbudowę istniejących budynków.
    3. Wymianę istniejących budynków wg poniższych zasad:
       - nieprzekraczalna od drogi linia zabudowy - 6,0 m (zgodnie z rysunkiem planu)
       - wysokość budynków do II kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze użytkowe),
       - geometria dachów budynków mieszkalnych: dachy wysokie dwuspadowe

         o symetrycznym  kącie nachylenia głównych połaci dachowych 35 - 45 stopni, wysokość  głównej kalenicy do  8,0 m,
       - powierzchnia zabudowy - maksymalnie 30% powierzchni terenu
       - powierzchnia biologicznie czynna - minimum 50 % powierzchni terenu
       - pokrycie dachów dachówką ceramiczną w odcieniach brązu, naturalnej dachówki ceramicznej lub w kolorze grafitowym lub materiałami naturalnymi (gont,trzcina)   
       - materiały budowlane i wykończeniowe (np. drewno, kamień, cegła) w nawiązaniu do lokalnej tradycji architektonicznej
   4. Zieleń z zachowaniem stosowania gatunków rodzimych.
        - nakaz zachowania istniejącej zieleni i ukształtowania terenu
        - zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykowanych i przęseł betonowych
    5. Lokalizację obiektów małej architektury
 

       Ustala się:
    1. Obsługę komunikacyjną działek
       a) z przyległej drogi gminnej m opracowania planu

       b) z ciągów pieszo-jezdnych ośrodka (współwłasność)

      c) w zagospodarowaniu działki należy przewidzieć co najmniej jedno miejsce postojowe dla samochodów użytkowników stałych i co najmniej jedno miejsce dla   samochodów użytkowników przebywających okresowo (w ilość tę wlicza się również miejsce postojowe w garażu)
     2. Wody opadowe z połaci dachowych należy odprowadzać do gruntu w granicach działki
     3. Zaopatrzenie w wodę:  - do czasu włączenia do sieci gminnej woda ze studni głębinowej (podliczniki na wodę)
     4. Odprowadzenie ścieków: do sieci kanalizacji sanitarnej - do czasu włączenia do sieci gminnej odprowadzanie ścieków do istniejących zbiorników
         bezodpływowych
     5. Zasilanie w energię elektryczną:
        a) z istniejącej i projektowanej linii energetycznej (podliczniki energii elektrycznej (indywidualne)
        b) oświetlenie zewnętrzne, praca pomp wodnych i kanalizacyjnych (podliczniki energii elektrycznej do okresowych rozliczeń z właścicielami działek)
     6. Ogrzewanie w domkach nieuciążliwe dla środowiska np. elektryczne, olejowe lub gazowe
     7. Na całym terenie należy zapewnić dostęp do jeziora wzdłuż jego brzegu w odległości
         co najmniej 1.5m od linii brzegowej
    8. Gromadzenie odpadów w indywidualnych pojemnikach + segregacja śmieci. Umowa z Gminą Studzienice.